24 kwietnia 2019

Fizyka – kryteria oceniania

FIZYKA

KRYTERIA OCENIANIA

 

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

 • rozróżnia i wymienia podstawowe pojęcia fizyczne i astronomiczne;
 • rozróżnia i podaje własnymi słowami treść podstawowych praw i zależności fizycznych; podaje poznane przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych w życiu codziennym;  oblicza, korzystając z definicji, podstawowe wielkości fizyczne;
 • planuje i wykonuje najprostsze doświadczenia samodzielnie lub trudniejsze w grupach; opisuje doświadczenia i obserwacje przeprowadzane na lekcji i w domu;
 • wymienia zasady bhp obowiązujące w pracowni fizycznej oraz w trakcie obserwacji

 

Na ocenę dostateczną uczeń:

 • rozróżnia i wymienia pojęcia fizyczne i astronomiczne; rozróżnia i podaje treść (własnymi słowami) praw i zależności fizycznych;  podaje przykłady zastosowań praw i zjawisk fizycznych;
 • podaje przykłady wpływu praw i zjawisk fizycznych i astronomicznych na nasze codzienne
 • życie; rozwiązuje proste zadania, wykonując obliczenia dowolnym poprawnym sposobem;  planuje i wykonuje proste doświadczenia i obserwacje;
 • analizuje wyniki przeprowadzanych doświadczeń oraz formułuje wnioski z nich wynikające, a
 • następnie je prezentuje;
 • samodzielnie wyszukuje informacje na zadany temat we wskazanych źródłach informacji (np. książkach, czasopismach, internecie), a następnie prezentuje wyniki swoich poszukiwań;

 

Na ocenę dobrą uczeń:

 • spełnia wymagania stawiane na ocenę dostateczną, wyjaśnia zjawiska fizyczne za pomocą praw przyrody; rozwiązuje zadania i problemy teoretyczne, stosując obliczenia;  planuje i wykonuje doświadczenia, analizuje otrzymane wyniki oraz formułuje wnioski
 • wynikające z doświadczeń, a następnie prezentuje swoją pracę na forum klasy;
 • samodzielnie wyszukuje informacje w różnych źródłach (np. książkach, czasopismach i internecie) oraz ocenia krytycznie znalezione informacje.

 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

 • spełnia wymagania stawiane na ocenę dobrą,
 • rozwiązuje trudniejsze zadania problemowe, np. przewiduje rozwiązanie na podstawie analizy podobnego problemu bądź udowadnia postawioną tezę poprzez projektowanie serii doświadczeń;
 • rozwiązuje trudniejsze zadania rachunkowe, stosując niezbędny aparat matematyczny,
 • posługując się zapisem symbolicznym;
 • racjonalnie wyraża opinie i uczestniczy w dyskusji na tematy związane z osiągnięciami współczesnej nauki i techniki.

 

Na ocenę celującą uczeń:

 • spełnia wymagania stawiane na ocenę bardzo dobrą,
 • rozwiązuje trudne zadania problemowe, rachunkowe i doświadczalne o stopniu trudności odpowiadającym konkursom przedmiotowym.
Wielkość czcionki
Kontrast